0 362 791 22 36 | baskan@asarcik.bel.tr

Görevleri


Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Başkanın Görevleri Aşağıda Sıralanmıştır ;

Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.


Belediye Meclisi ve Encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulayıp yerine getirmek.
Kanunla Belediyeye verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
Belediye personelini atamak.
Gerektiğinde bizzat nikah kıymak.
Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden, ilçe belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.
Belediye Zabıtası (kolluğu) hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak talimat ve yasakları uygulamak.
Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya üst makamların onayına bağlı olmayan belediye görevlerini, yetkisi ve sorumluluğu altında uygulamak.
Belediyenin yerel nitelikteki ihtiyaç ve hizmetlerini izlemek ve yerine getirmek.
Belediyenin mal ve mülkünü idare ve temsil etmek.
Belediye gelir ve alacaklarını izleyip tahsillerini sağlamak.
Yetkili makam veya kurulun onayı alınmak şartıyla, mukavele yapmak; sulh ve ibrada bulunmak; bağış kabul etmek; belediye hesabına bütün medeni akitleri yapmak.
Dairelerde ve mahkemelerde davacı veya davalı olarak belediyeyi temsil etmek.
Belediye başkanları, belediye bütçesinin ita amiridirler. Belediye başkanı bu sıfatla harcama evrakını ve gider tahakkuklarını tasdike ve harcama emirlerini imzaya yetkilidir.
Belediye İdaresinin ve ilçe halkının temsilcisi sıfatıyla resmi törenlerde en büyük mülkiye amirinin yanında bulunurlar.


Samsun Araç Kiralama Atakum;